h1

15-02) Türkçe olarak Bahai kitapları

barre turkish bahai library

عربيفارسيfrançaisenglishEspagnolTürkçe

Türkçe olarak Bahai kitapları

http://www.bahaitr.org/index.php/tr/turkce-bahai-kutuphanesi

Kitaplarımız

Bazı kitapların basım ve dizgi tarihleri eski olduğundan orijinal dijital kopyaları elimizde bulunmamaktadır. Kitapların dijital ortama aktarılması aşamasında bazı eksikler ile imla ve yazım hataları olabilir. Kontrol ve dizgi süreci devam etmektedir. Bu nedenle kaynak ve referans kullanımlarınızda basılmış orijinal kitapları referans almanızı rica ederiz.

http://bahai.com.tr/index.php/kitaplarimiz

book iqan turkish

İkan Kitabı (turkish version)

Hz Bahaullah
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Ikan.pdf

bookkalemat maknuna turkish

Saklı Sözler (hidden words turkish version)
Hz. Bahaullah tarafından 1858 yıllarında Dicle Nehri kıyılarında nazil olan bu eser insan ruhunun kurtuluşu için yüce bir anıt gibi durur. İçindeki ayetler, karanlık ve materyalist dünyada kaybolmuş insanların gözlerini aydınlatarak onların Mevlalarına ulaşacak yolu görmelerini sağlar.

http://www.bahaitr.org/images/yayinlar/Sakli%20Sozler.pdf

book baha'ullah sesi tr

Hz. Bahaullah’ın Sesi
Bahai Dini’nin kurucusu Hz. Bahaullah tarafından çeşitli zamanlarda kaleme alınmış yirmi beş levhi içeren bir eserdir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Bahaullahin%20Sesi.pdf

book alwah bahaulah turk

Hz. Bahaullah’ın Levihleri

Bahai Dini’nin kurucusu Hz. Bahaullah tarafından çeşitli zamanlarda kaleme alınmış yirmi beş levhi içeren bir eserdir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Bahaullahin%20Levihleri.pdf

book order bahaulah turk

Ordular Rabbi’nin Çağrısı

Bu eser Hz. Bahaullah’ın devrin dünya liderlerine hitaben 1868 ile 1870 tarihleri arasında kaleme almış olduğu belli başlı levihleri içermektedir. Hz. Bahaullah bu levihlerde ilahi misyonunu ilan eder, Emri’nin temel prensiplerini açıklar ve halkların kaderlerini ellerinde tutan tüm liderlere adil bir yönetim düzeninin ölçütlerini verir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Ilahi%20Sirlarin%20Cevherleri.pdf

book four vally 7vally turk

Yedi Vadi ve Dört Vadi

Hz. Bahaullah’a ait olan bu eser Zuhuru’nun en mistik ve şairane çalışması olarak kabul edilmektedir. Ruhları sarsıp uyandıran ve inananların karakterlerini değiştiren bu eserde Hz. Bahaullah ruhun Tanrı yakınına varışında seyretmek zorunda olduğu aşamaları tanımlamaktadır.

http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Yedi%20Vadi%20ve%20Dort%20Vadi.pdf

book birli cadiri tr

Birlik Çadırı

Bu kitap Hz. Bahaullah tarafından devrin önde gelen Zerdüştilerinden Manikçi Sahip ve o günlerde Manikçi Sahip’in kâtipliğini yapmakta olan ünlü ve seçkin Bahai âlimi Mirza Ebu’l-Fazıl’a hitaben Akka’da kaleme alınmış olan iki levih, Zerdüşti iken daha sonra Bahai olan Üstad Civan-Merd’e hitaben yazılan bir levih ve nihayet yine Zerdüştilikten gelen Bahailere hitaben yazılan iki ayrı levih olmak üzere toplam beş levihten oluşur. Bu levihlerde Hz. Bahaullah’ın iddiasının evrenselliği, insanların “yaşadıkları asrın gerekleri ile yakından ilgilenmeleri” ve dinlerin birliği anlayışı çarpıcı bir şekilde vurgulanırken, Hz. Bahaullah’ın Kendisinden asırlar önce aynı topraklarda ortaya çıkmış olan başka bir dinin taraftarlarına gösterdiği sevgi dolu kılavuzluğun işaretlerini de görmekteyiz.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Birlik%20Cadiri.pdf

book jawaher asrar turk

İlahi Sırların Cevherleri

Hz. Bahaullah’ın yüce kaleminin ilk eserlerinden olan İlahi Sırların Cevherleri Bağdat’ta, Hz. Bahaullah’ın ilahi misyonunu alenen ilan etmesinden önceki bir dönemde nazil olmuştur. Bu risale Hz. Bahaullah’ın sözleriyle “Vaat edilen Mehdi’nin nasıl Ali Muhammed’e (Hz. Bab) dönüştüğünü soran bir arayıcıya yanıt olarak yazılmıştır.” Hz. Bahaullah bu eserinde ilahi vahyin sürekliliği, geçmiş Tanrı Elçileri’ne yöneltilen itirazların nedenleri ve ilahi metinlerin kelime anlamlarıyla anlaşılmasının yarattığı tehlikeler gibi konuları açıklarken Kendi misyonunu da ima etmektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Ilahi%20Sirlarin%20Cevherleri.pdf

book  makateb abdul baha tr

Hz. Abdülbaha’nın Yazılarından Seçmeler
Hz. Abdülbaha, Hz. Bahaullah’ın öğretilerini, insan birliği ve genel barışın gereğini üniversitelerde, kiliselerde, sinegoglarda ve çeşitli kurumların toplantı salonlarında yaptığı konuşmalarla açıklamıştır. Bu eser, bu konuşmaların bazı bölümlerinin derlemelerini içermektedir.

http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Abdulbahanin%20Yazilarindan%20Secmeler.pdf

book khutab abdul baha turkSevgiden Birliğe

Bu eser, 1911-1913 yıllarında Hz. Abdülbaha’nın Avrupa ve Amerika’daki seyahatler esnasında yaptığı konuşmalardan oluşan bir derlemedir. Günümüzde eksikliğini duyduğumuz, insanlar arasındaki sevginin dünya bunalımını çözebilecek güçte olduğu ve ancak sevgi vasıtasıyla birlik ve kardeşliğe, karşılıklı anlayış ve dostluğa ulaşılacağı gerçeğini irdelemektedir.

http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Sevgiden%20Birlige.pdf

book son of wolf turk
Kurdunoğlu Risalesi

Hz. Bahaullah’ın vefatından yaklaşık 1 yıl önce nazil olan bu risale tarihi gerçekler ışığında Bahai Dini’nin belli başlı konularını açıklar. Bu eser, Hz. Bahaullah’ın kaleminden nazil olan temel bazı eserlerin bir özeti mahiyetindedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Kurdun%20Oglu%20Risalesi.pdf

book vaseya turk.jpg

Kutsal Vasiyetnameler

Hz. Bahaullah’ın ve Hz. Abdülbaha’nın Ahit ve Misakı’nın korunmasını ve devamlılığını sağlayan, Tanrı Mazharı ve O’nun resmi halefi tarafından kaleme alınmaları nedeniyle dinler tarihinde benzeri olmayan vasiyetnamelerini içeren bir eserdir.

book hazrat bahaullah turk

Hz. Bahaullah

Bu eser, Hz. Bahaullah’ın yaşamının ve kutsal eserlerinin günümüze dek yapmış olduğu ve olgunluk seviyesine ulaşmış bir insanlığın üzerinde ileriye dönük yaratacağı etkiyi incelemektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Hz%20Bahaullah.pdf

book zuhur baha  v01 turk

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru I

Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu anlatmaktadır. Birinci cilt 1853-1863 yılları arasında Hz. Bahaullah’ın Irak’ta geçirdiği on yıllık ikameti süresinde nazil olan kutsal yazıları ve Bahai Dini’nin doğuşuna tekabül eden o dönemde gerçekleşen tarihi olayları içermektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Hz%20Bahaullahin%20Zuhuru-1.pdf

book zuhur baha  v02 turk

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru II

Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu anlatmaktadır. İkinci cilt 1863-1868 yılları arasında Hz. Bahaullah’ın İstanbul ve Edirne’de bulunduğu dönemde nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Hz%20Bahaullahin%20Zuhuru-2.pdf

book zuhur baha  v03 turk

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru III

Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu anlatmaktadır. Üçüncü cilt Hz. Bahaullah’ın Akka’daki görevinin ilk dokuz yılını (1868-1877) içine alır. Eser, bu ulu Zuhura kısa bir bakış atarak o dönemde nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Hz%20Bahaullahin%20Zuhuru-3.pdf

book zuhur baha  v04 turk

Hz. Bahaullah’ın Zuhuru IV

Dört ciltlik olan bu seri Hz. Bahaullah’ın Zuhurunu anlatmaktadır. Dördüncü cilt, 1877 yılından başlayarak Hz. Bahaullah’ın 1892 yılında vefat edene kadar Kutsal Topraklar’da geçirdiği son yıllarda nazil olan kutsal yazıları ve o dönemde gerçekleşen tarihi olayları incelemektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Hz%20Bahaullahin%20Zuhuru-4.pdf

book une seul foi turkTek Bir Ortak İnanç

Nisan 2002’de, Bahai Dünya Merkezi, hizipçi nefret duyguları hastalığının, eğer kararlı bir şekilde kontrol edilmezse, dünyanın az sayıda kesimlerinin etkisinden uzak durabileceği yıkıcı sonuçların habercisi olduğunun farkındalığı ile dünyanın dini liderlerine bu açık mektupla hitap etti. Mektup, dinler arası hareketin, başlangıcındaki erken bir noktadan beri Bahailerin katkıda bulunmaya çabalamış oldukları başarılarını takdirle kabul etmiştir. Bununla birlikte, “Şunu açık ve samimi olarak söylememiz gerektiğini hissediyoruz ki dinsel kriz, insanlığa ıstırap veren başka önyargılar konusunda olduğu kadar ciddiyetle ele alınacaksa, örgütlü din, uzak bir geçmişten miras alınmış sabit fikirlerin üstüne çıkıp onları alt edebilmek için yeterli bir cesareti kendinde bulmalıdır” şeklinde seslenmiştir. Daha çok makale niteliğini taşıyan bu kitap, her şeyden fazla, dinsel liderliğin dürüstçe ve daha fazla kaçamağa başvurmaksızın Tanrı’nın bir olduğu ve tüm kültürel ifade çeşitliliğinin ve insani izahların ötesinde dinin de aynı şekilde bir olduğu gerçeğinin belirtileriyle yüzleşmesinin zamanının geldiğine dair Bahai Dünya Merkezinin kanaatini ifade etmektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Tek%20Bir%20Ortak%20Inanc.pdf

book karn nur turkIşığın Yüzyılı

Yirminci yüzyılın bitimi Bahailere eşsiz bir bakış noktası sağlamaktadır. Geçmiş yüzyıl boyunca dünyamız daha önceki tarihinde olandan çok daha büyük değişimler geçirmiştir, ancak bu değişimler şimdiki neslin büyük bir bölümü tarafından pek az anlaşılmıştır. Bahai Dünya Merkezi tarafından 2001 yılında hazırlanan bu eser, bu iki süreci ve aralarındaki ilişkiyi Bahai öğretilerinin bakışı ile yeniden gözden geçirmektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Isigin%20Yuzyili.pdf

book new garden turkYeni Bahçe
Bu eser Bahai öğretilerini ve içerdikleri manayı detaylıca irdeleyen bir derlemedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Yeni%20Bahce.pdf

book salam alami turk
Vaat Edilen Dünya Barışı

Bahai Dünya Merkezi’nin tüm dünya insanlarına hitaben kaleme aldığı bu eserde dünya barışının sadece mümkün olmakla kalmayıp aynı zamanda kaçınılmaz olduğu gerçeği detaylı bir biçimde ele alınmaktadır
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Vaat%20Edilen%20Dunya%20Barisi.pdf

book familly turkAnneler, Babalar ve Çocuklar

Anne ve babaların sıklıkla başvurabilecekleri bir el kitabı niteliğinde olan bu eser, çocuk yetiştirmeye dair uygulamaya yönelik tavsiyeler içermektedir. Kitabın yazarı, günlük hayatın zorlukları ile mücadele ederken çocuk yetiştirmede Bahai öğretilerinin nasıl uygulanabileceğine dair paylaşımlarda bulunmaktadır.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Anneler%20Babalar%20Cocuklar.pdf

book frutan khulud ruh turkİnsan Ruhu ve Ruhun Ölümsüzlüğü

Bu eser, “ruh” kavramına alışılagelmiş düşünce tarzının dışında çağdaş ve mantıksal bir yaklaşım getirmektedir. Felsefe, şiir ve şarkılarda çokça kullanılan ve eski çağlardan beri anlam ve içerik olarak esrarengizliğini koruyan “ruh” kavramı üzerine çarpıcı bir görüşle, yeni boyutlarda geniş açıklamalar yapmaktadır.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Insan%20Ruhu%20ve%20Ruhun%20Olumsuzlugu.pdf

book man yakutu tareka mustakbal turkGeleceği Kim Yazıyor

Bahai Uluslararası Toplumu (BIC – Baha’i International Community)tarafından kaleme alınan bu eser, yakın geçmişimizi materyalist değil ruhani bir süreç açısından incelemektedir.
http://bahai.com.tr/images/kitaplar/Gelecegi%20Kim%20Yaziyor.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: